ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

‘Οταν λήγει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) , ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να ζητήσει από τον ιδιώτη ηλεκτρολόγο κάτοχο αδείας να συντάξει νέα ΥΔΕ και στη…

Περισσότερα...