Φρένο στην ανεξέλεγκτη διάθεση και διανομή οικιακών πολύπριζων -ταφ

Φρένο στην ανεξέλεγκτη διάθεση και διανομή οικιακών πολύπριζων -ταφ

Φρένο στην ανεξέλεγκτη διάθεση και διανομή οικιακών πολύπριζων -ταφ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3245 4/08/2020 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού «Ρευματοδότες και ρευματολήπτες για οικιακή χρήση». Ενδεικτικά αναφέρονται :

α) οι ρευματοδότες και ρευματολήπτες οικιακής χρήσης με δυνατότητα ενσυρμάτωσης, οι οποίοι δεν φέρουνκαλώδιο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό μέρος (π.χ. διακόπτη, USB, κτλ)*
β) οι απλοί προσαρμογείς (adaptors), συμπεριλαμβανομένων των απλών ταξιδιωτικών προσαρμογέων, οι οποίοι δεν φέρουν ηλεκτρονικό ή μηχανικό μέρος (π.χ. διακόπτη, περιστρεφόμενη/συρόμενη επαφή (switch, sliding contact that rotates)*
γ) οι διατάξεις για τη σύνδεση φωτιστικών σωμάτων για οικιακή και παρόμοια χρήση (luminaire plugs and socket outlets), οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου ΕΝ 61995.*

*Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία είναι διαθέσιμα στον Οδηγό Εφαρμογής της οδηγίας 2014/35/ΕΕ (ANNEXVII Examples of products within or outside the scope of LVD).

Στόχοι ασφαλείας

 1. Η καταχώρηση του ηλεκτρολογικού υλικού του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική.
 2. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε καθ’ όλη την ωφέλιμη διάρκεια να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας , με επιφύλαξη τήρησης της προβλεπόμενης χρήσης.
 3. Όποιος κατασκευάζει, συναρμολογεί, αντιπροσωπεύει, εισάγει, διανέμει, εν γένει διαθέτει ή εγκαθιστά ηλεκτρολογικό υλικό, πρέπει να διασφαλίζει ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που αυτή θέτει.
 4. Το ηλεκτρολογικό υλικό της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας
  μπορεί να διατεθεί στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον:

  α) Συμμορφώνεται με το εν ισχύ εθνικό πρότυπο ΕΛOΤ
  294 (τεχνικά ισοδύναμο με το διεθνές πρότυπο CEE 7) και
  με τα εν ισχύ διεθνή πρότυπα της σειράς ΙΕC 60884 ή με
  αντίστοιχα τεχνικά ισοδύναμα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα κρατών μελών της Ε.Ε., της Τουρκίας ή/και χώρας ΕΖΕΣ
  που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που συνεργάζονται ασφαλώς με τα ανωτέρω.
  β) Για τους απλούς ταξιδιωτικούς προσαρμογείς η ως άνω απαίτηση αφορά στη συμμόρφωση με το εν ισχύ διεθνές πρότυπο ΙΕC 60884-2-5.
  γ) Η συμμόρφωση των περιπτώσεων (α) και (β) αποδεικνύεται με την έκδοση πιστοποιητικού αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Conformity Assessment Certificate) από φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
  17065, από φορέα διαπίστευσης, μέλος της ΕΑ (European
  Accreditation) δ) Το προϊόν φέρει το σήμα πιστοποίησης (product certification mark) του φορέα πιστοποίησης. ε) Το προϊόν φέρει όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις (τύπο/ μοντέλο, κωδικούς, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα κατασκευαστή), οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητά του και οι οποίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα συμμόρφωσης και την προβλεπόμενη στο πιστοποιητικό αξιολόγησης της συμμόρφωσης σήμανση του προϊόντος. στ) Συμμορφώνεται με τις διατάξεις του π.δ. 114/2013 όπως ισχύει και φέρει τη σήμανση CE.
 1. Ρευματολήπτες και ρευματοδότες που είναι εξαρτήματα ηλεκτρολογικού υλικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17.5.2016 υπουργικής απόφασης

Οι κυρώσεις για τους κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς, που καθιστούν το προϊόν διαθέσιμο στην ελληνική αγορά χωρίς την υποβολή δήλωσης καταχώρησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μητρώου Ρευματοδοτών-Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ) είναι βαρύτατες και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανάλογα με την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης κυμαίνονται από 2.000 μέχρι και 50.000 Ευρώ.