ΥΔΕ απαραίτητη για την ασφάλεια του καταναλωτή

ΥΔΕ απαραίτητη για την ασφάλεια του καταναλωτή

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) το οποίο πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου εξασφαλίζει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας από υπαρκτούς κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά , καταστροφή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών κ.α

«Οι επανελέγχοι των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζουν τους ίδιους τους καταναλωτές έναντι υπαρκτών κινδύνων που μέχρι σήμερα δεν έχουν πλήρως αποτραπεί, και που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει έως και στην απώλεια ζωής.

Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της , αλλά και μετά την  θέση της σε λειτουργία ώστε να εξακριβωθεί στο μέτρο του δυνατού , ότι πληροί τις προυποθέσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ή ότι σε περίπτωση που κατασκευάστηκε πριν από την ισχύ του Προτύπου ,  ότι του παρέχει επαρκή ασφάλεια.

Οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται στις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις :

Αρχικός έλεγχος

-Διενεργείται μετά την ολοκλήρωση  της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία  απο το χρήστη.

Έλεγχος μετά απο τροποποίηση ή επεκτάσεις

-Πραγματοποιείται μετά την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών, πριν τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης.

Στόχος είναι η διαπίστωση ,αν  μετά το πέρας των εργασιών αυτών  η εγκατάσταση,  είναι σύμφωνη  με το Πρότυπο και δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφαλείας .Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται να γίνεται επανέλεγχος στην υπάρχουσα εγκατάσταση.

Επανέλεγχος

Διεξάγεται είτε σε  τακτά χρονικά διαστήματα από ένα έτος έως 14 έτη , είτε εκτάκτως ( π.χ μετά απο ένα γεγονός που πιθανόν να έφερε αλλοιώσεις  στην ηλεκτρική εγκατάσταση και επηρεάζει την ασφάλεια της ή μετά από επεκτάσεις , τροποποιήσεις και άλλες αιτίες)

Σκοπός του επανελέγχου είναι  ο έλεγχος ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ασφαλής , δεν έχουν υπάρξει αλλοιώσεις του ηλεκτρολογικού υλικού και ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθρώσεων.

Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα  για να εκτελούν ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων .

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου, θα πρέπει να δίνεται πιστοποίηση,  δηλαδή να γίνεται   η εκπόνηση των εντύπων  της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)