Το ήξερες; Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του

Το ήξερες; Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του

Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών-χρηστών  ηλεκτρικής ενέργειας και εικόνα άνθρωπος λυπημένοςγενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες  (δηλαδή τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Ν.3982/2011)  και στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταναλωτές έχουν θεσπιστεί ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δηλαδή δύναται να επιβληθούν:

-κυρώσεις για  παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας

-κυρώσεις για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή αναγγελία

Ο έλεγχος  των πάροχων υπηρεσιών ισχύει απο το 2010 και εξειδικεύτηκε με την Εφαρμογή του Άρθρου 11 «Έλεγχος Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών» του Νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17-6-2011) Ο έλεγχος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 11 του Ν.3982/2011 (Παράγραφοι 1, 2, 3, 4, & 5). Δηλαδή από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας από υπηρεσιακούς παράγοντες, των οποίων το έργο επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα.Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ «Έλεγχος Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών Κυρώσεις & Άλλες Διατάξεις» του Ν.3982/2011.

Σε ότι αφορά το δικό μας αντικείμενο, του ελέγχου ποιότητας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε), η απαρέγκλιτη εφαρμογή από τις κατά τόπους Περιφέρειες  σε συνεργασία και με την υποστήριξη των κατά τόπους Σωματείων,  θα δημιουργήσει συνθήκες βελτιστοποίησης της ποιότητας των Ε.Η.Ε, της ασφάλειας των καταναλωτών και της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπροσθέτως  ,σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Άρθρου 12 «Κυρώσεις» του Ν.3982/2011 και την Υ.Α με Αρ.Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013/7-11-2011 (ΦΕΚ Β΄2540/2011) με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας Άρθρο1,2,4 , θα ελεγχθούν ο αθέμιτος και ο παράνομος ανταγωνισμός, ως ενός σημείου λόγω του φόβου του ελέγχου της  ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις επιβαλλόμενες  κυρώσεις  αποτελεί ένα μοχλό πίεσης  και για τους νομίμους αδειούχους  ηλεκτρολόγους  να συμμορφωθουν με την κείμενη νομοθεσία , να επιμορφωθούν και να εφαρμόσουν τα δέοντα .

Αφού το ελάχιστο πρόστιμο για ένα  λάθος στην Υ.Δ.Ε  είναι 1000,00 Ευρώ  φανταστείτε τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν σε μια Υ.Δ.Ε  δια αλληλογραφίας  !!!

Μπορεί κάποιοι  να θεωρούν  ότι είναι περιττά και αποσκοπούν στην  οικονομική εξόντωση και παραδειγματισμό των υπολοίπων .Κανείς δεν θα ήθελε όμως  να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση δες το πρόστιμο σε μηχανολόγο ηλεκτρολόγο  

Επιτρέπετε η αντιγραφή και αναδημοσίευση μέρους ή όλου του άρθρου εφόσον αναφέρεται  η πηγή .