Πως διαβάζεται το αυτοκόλλητο του επανελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα ;

Πως διαβάζεται το αυτοκόλλητο του επανελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα ;

Πως διαβάζεται  το αυτοκόλλητο του επανελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα ;

Μετά το πέρας του αρχικού ελέγχου για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης ή του επανελέγχου της οικίας ή του επαγγελματικού χώρου και την εκπόνηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) , ο αδειούχος ηλεκτρολόγος κολλάει στον ηλεκτρικό πίνακα ,σε  ορατό σημείο, το αυτοκόλλητο που πιστοποιεί την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης , την οποία ο ίδιος εγγυάται.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται πάνω είναι οι εξής  :

-Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο επανέλεγχος και θα πρέπει εγκαίρως να φροντίσετε  για τη διενέργεια νέου ελέγχου της ηλεκτρολογικής σας  εγκατάστασης  πριν παρέλθει αυτή η ημερομηνία 

-Το όνομα του  αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που διενήργησε τον έλεγχο 

-Το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου , ούτως ώστε σε περίπτωση ανάγκης να είναι στη διάθεση από  τους χρήστες ή ιδιοκτήτες της εγκατάστασης

-Τον αριθμό της αδείας του, για να μπορεί όποιος  επιθυμεί να ελέγχει την νομιμότητα της

-Τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου που δίνεται από το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο ηλεκτρολόγος 

Στο πεδίο σχόλια δίνεται η δυνατότητα επιπλέον στοιχείων

Τέλος μια υπενθύμιση για έλεγχο του Ρελέ Προστασίας κάθε 3 μήνες πιέζοντας το κουμπί TEST που βρίσκεται πάνω στο Ρελέ .

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που διενήργησε τον έλεγχο, επειδή έχει και την ευθύνη  αυτού , έχει το δικαίωμα να κολλήσει το αυτοκόλλητο με το κόκκινο στρογγυλό σήμα με τέτοιο τρόπο στον ηλεκτρικό πίνακα , ούτως ώστε σε περίπτωση  παρέμβασης  στο εσωτερικό του πίνακα   να παύει και η εγγύηση την οποία ο ίδιος  παρέχει .