Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ELOT HD 384 Στην πράξη τι γίνεται ;

Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ELOT HD 384 Στην πράξη τι γίνεται ;

Το  πρότυπο ELOT HD 384  ,  αντικατέστησε τους ΚΕΗΕ καθιερώνοντας νέες αυξημένες απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφαλείας,  για τους χώρους έκθεσης, θεάματος περιπτέρου .

Οι χώροι αυτοί περιγράφονται ως εξής:

711.2.1 Έκθεση. «Γεγονός το οποίο αποσκοπεί στην παρουσίαση και/ ή πώληση προϊόντων κλπ., το οποίο µπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κατάλληλη τοποθεσία, είτε µία αίθουσα, είτε ένα κτίριο, είτε µία προσωρινή κατασκευή.

711.2.2 Θέαµα. Παρουσίαση ή εκδήλωση σε οποιαδήποτε κατάλληλη τοποθεσία, είτε σε µία αίθουσα, είτε σε ένα κτίριο, είτε σε µία προσωρινή κατασκευή.

711.2.3 Περίπτερο. Χώρος ή προσωρινή κατασκευή που χρησιµοποιείται για παρουσίαση, δηµοσιοποίηση, πώληση, παιχνίδια, κλπ.

711.2.4 Προσωρινή κατασκευή. Μονάδα ή τµήµα µονάδας που περιλαµβάνει κινητά φορητά στοιχεία, τοποθετηµένα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, και που είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να προορίζεται για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση. »

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτών των χώρων ορίζεται ως προσωρινή , μέρος :

711.2.5«Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση. Ηλεκτρική εγκατάσταση ή οποία τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας ταυτόχρονα µε το περίπτερο ή την έκθεση µε την οποία σχετίζεται. »

Όπως σαφέστατα ορίζεται στο μέρος 711.2.6 «Αρχή προσωρινής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σηµείο της µόνιµης εγκατάστασης ή άλλης πηγής τροφοδότησης από την οποία παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια.» ,δεν υπάρχει συνεπώς  καμία παρέκκλιση ,είτε η τροφοδοσία είναι μέσου του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, είτε μέσω H/Z Ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους (γεννήτρια ).

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτών των χώρων στα οποία λαβαίνουν χώρα , συναυλίες, πανηγύρια, εκθέσεις κ.λ.π. υπόκειται πλήρως στο πρότυπο και θα  πρέπει  να τηρούνται απαρεγκλίτως  όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εκθετών ,επισκεπτών και χρηστών της ηλεκτρικής εγκατάστασης  .

Αναλυτικά αναφέρεται στα μέρη :

711.32 «Εξωτερικές επιδράσεις Οι συνθήκες των εξωτερικών επιδράσεων της συγκεκριµένης τοποθεσίας όπου τίθενται σε λειτουργία οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για παράδειγµα παρουσία νερού, µηχανικές καταπονήσεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

711.4 Μέτρα προστασίας για ασφάλεια .

711.41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας.

711.413 Προστασία έναντι έµµεσης επαφής.

711.413.1 Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης

711.413.1.3 Σύστηµα ΤΝ.

711.2.4 Προσωρινή κατασκευή . Μονάδα ή τμήμα μονάδας που περιλαμβάνει κινητά φορητά στοιχεία , τοποθετημένα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο και που είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προορίζεται για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

711.2.5 Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση. Ηλεκτρική εγκατάσταση ή οποία τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας ταυτόχρονα με το περίπτερο ή την έκθεση με την οποία σχετίζεται.

711.2.6 Αρχή προσωρινής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σημείο της μόνιμης εγκατάστασης ή άλλης πηγής τροφοδότησης από την οποία παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια»

 Με το πέρας της συναρμολόγησης ,συντελείται ο έλεγχος, τμήμα   711.6« Έλεγχος .Οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκθέσεων, θεαµάτων και περιπτέρων πρέπει να δοκιµάζονται επί τόπου σύµφωνα µε το Μέρος 6 έπειτα από κάθε συναρµολόγηση.»

Ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ορίζεται ρητά από το μέρος 6   και αποδεικτικό του ελέγχου είναι η εκπόνηση της Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη )

«ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

61 Αρχικός έλεγχος. 61.1 Γενικά .61.1.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την αποπεράτωσή της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της παρούσας έκδοσης. Ορισµένοι έλεγχοι µπορεί να χρειάζεται να γίνουν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 61.1.2 Τα άτοµα που πραγµατοποιούν τον έλεγχο πρέπει να έχουν στη διάθεση τους όλα τα σχέδια και άλλα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 514.5. 61.1.3 Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας, ώστε κατά τη διάρκεια της διενέργειας των δοκιµών και των µετρήσεων να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα και να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε οποιαδήποτε αγαθά και στις εγκατεστηµένες συσκευές ή άλλα υλικά. 61.1.4 Στις περιπτώσεις που η ελεγχόµενη εγκατάσταση αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση προϋπάρχουσας εγκατάστασης, πρέπει να εξακριβωθεί ότι αυτή η επέκταση ή τροποποίηση είναι σύµφωνη µε την παρούσα έκδοση και συγχρόνως ότι δεν προκαλεί καµιά µείωση της ασφάλειας της προϋπάρχουσας εγκατάστασης. 61.1.5 Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από αδειούχους ηλεκτρολόγους οι οποίοι διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα για ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 61.1.6 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως περιγράφεται στα 61.1.1. και 61.1.4, τα αποτελέσµατα, θα πρέπει να τεκµηριώνονται σε ένα πρωτόκολλο. 

Η νομοθεσία είναι σαφής και δεν δέχεται διπλές ερμηνείες , η εφαρμογή τους όμως στην πράξη   καθίσταται δύσκολη. 

Ως γνωστόν νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.