ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

 Παράβολα για τις εξετάσεις και έκδοση άδειας ασκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου
και για την αντιστοίχιση  των υφιστάμενων αδειών
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα παράβολα για τις εξετάσεις και την έκδοση άδειας για την άσκηση επαγγέλματος ηλεκτρολόγου που εκτελεί οποιαδήποτε συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 Συγκεκριμένα ο καθορισμός για τα παράβολα που αφορούν την έκδοση άδειας και συμμετοχής στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Για την έκδοση των αδειών:
α) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας
β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας
γ) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας
δ) αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά άδεια.
Για την έκδοση των αδειών:
α) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΙΗ Ομάδας Α’ ειδικότητας
β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2^ Ομάδας Α’ ειδικότητας
γ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας
δ) συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας
ε) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΙΗ Ομάδας Δ’ ειδικότητας
στ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2^ Ομάδας Δ’ ειδικότητας
ζ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2^ Ομάδας Δ’ ειδικότητας
η) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4^ Ομάδας Α’ ειδικότητας
θ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3^ Ομάδας Α’ ειδικότητας
καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο τριάντα τριών (33) ευρώ ανά άδεια
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΟΥ 
ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 10,00 ΕΥΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 400,00 ΕΥΡΩ Η΄
-Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ποσού δέκα (10) ευρώ,
-για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ
για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού διακοσίων (200) σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος
για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού τετρακοσίων 400 ευρώ σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος , αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών.
-Για την επανάκτηση της άδειας καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.3.Α του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εξήντα τρία (63) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1^ Ομάδας Α’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.4 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν έξι (106) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2^ Ομάδας Α’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.5 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.3 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο ενενήντα εννέα (99) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1^ Ομάδας Δ’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.4 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων
– Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2^ Ομάδας Δ’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.6 και 7 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ενενήντα έξι (96) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν εξήντα τρία ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2^ Ομάδας Δ’ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ενενήντα πέντε ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατό ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
-Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 1, 2 και 6 έως και 12 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, παρ.3 του π.δ. 108/2013.
Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 5 έως και 12 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του π.δ. 108/2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 108/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 6 του π.δ. 108/2013.
Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.