Μέχρι τέλους του έτους τα παλαιά έντυπα ΥΔΕ

Μέχρι τέλους του έτους  τα παλαιά έντυπα  ΥΔΕ
Στις 24.12.2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4825 Β) η αλλαγή του Άρθρου 1 της ΚΥΑ της ΦΑ’50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β’)και τροποποιείται η ΥΔΕ ώστε να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της ΚΥΑ. Επιπλέον θεσμοθετείται ένα νέο έντυπο, το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)»και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Παράγραφο 7 της παραπάνω ΚΥΑ.

Για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις για τις δεν έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις , τα παλαιά έντυπα ΥΔΕ επιτρέπονται να υποβάλλονται για ένα χρόνο από την δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δηλαδή έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου εξασφαλίζει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας από υπαρκτούς κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά , καταστροφή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών κ.α

«Οι επανελέγχοι των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζουν τους ίδιους τους καταναλωτές έναντι υπαρκτών κινδύνων που μέχρι σήμερα δεν έχουν πλήρως αποτραπεί, και που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει έως και στην απώλεια ζωής.