Μάθε πότε λήγει το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό του σπιτιού σου

Μάθε πότε λήγει το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό του σπιτιού σου

Μάθε πότε λήγει το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό του σπιτιού σου

Η Υ.Δ.Ε., δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) μαζί με τα συνημμένα έγγραφα, εκδίδεται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη μετά τη διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.

Με την νέα διαδικτυακή εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί ο κάθε χρήστης ή ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης να αναζητηθεί η καταληκτική ημερομηνία ισχύος μιας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), όπως αυτή δηλώθηκε από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γνωρίζει πότε οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος είναι ο αριθμός παροχής όπως αποτυπώνεται σε ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να κάνετε τον προγραμματισμό σας και να γνωρίζετε την ημερομηνία λήξης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου πατήστε https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/

Τα δεδομένα αφορούν παροχές του συνδέονται στη Χαμηλή Τάση, παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και επικαιροποιούνται σε ημερήσια βάση. Ο έλεγχος της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας για τους επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που συνδέονται στη Μέση Τάση είναι στην αποκλειστική ευθύνη των μηχανικών που ορίζονται από τον ιδιοκτήτη/χρήστη να ασκούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων (Π.Δ. 108/2013 – ΦΕΚ Α’ 141/12.06.2013).

Επιπλέον ο ιδιοκτήτης/χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ενθαρρύνεται να προβαίνει σε επανελέγχους με στόχο να επιβεβαιώσει ή/και να αυξήσει την ασφάλεια της εγκατάστασής του ακόμα και πριν την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης μιας Υ.Δ.Ε

Πηγή :www.deddie.gr