Θεμελιακή γείωση , υποχρεωτική στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές

Θεμελιακή γείωση , υποχρεωτική στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές

θεμελιακή γείωση

Τι είναι η Θεμελιακή Γείωση;  Είναι το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κλπ.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ Α 50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β/5-9-2006) καθίσταται πλέον υποχρεωτική η θεμελιακή γείωση σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, οι οποίες διαθέτουν Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.), ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δε διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ το Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384  και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές.

Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η κατασκευή της, πρέπει να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη , τον μόνο έμπειρο και καταρτισμένο ,για να μπορέσει με το πέρας της οικοδομής να κάνει και τις απαραίτητες  μετρήσεις κατά την έκδοση της Υ.Δ.Ε. για την αρχική ηλεκτροδότηση της οικίας .

Η θεμελιακή γείωση , μπορεί να κατασκευάζεται ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης στους πεδιλοδοκούς, αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι πρόκειται για οικοδομική εργασία και δεν επιτρέπετε να κατασκευαστεί  απο τον σιδερά ή τον μπετατζή , παρά μόνο από τον καθ΄ύλην αρμόδιο τον νόμιμο αδειούχο εγκαταστάτη.Πηγή:

Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους ή όλου του άρθρου εφόσον αναγράφεται η πηγή.