Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου σε ισχύ

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου σε ισχύ

Η ΥΔΕ πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου και εξασφαλίζει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας από υπαρκτούς κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά , καταστροφή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών κ.α

Στις 24.12.2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4825 Β) η αλλαγή του Άρθρου 1 της ΚΥΑ της ΦΑ’50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β’)και τροποποιείται η ΥΔΕ ώστε να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της ΚΥΑ. Η κυριότερη αλλαγή είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου εντύπου το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)» και συνοδεύει την ΥΔΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι :

α) Οι τερματικές γραμμές του παρακάτω πίνακα τροφοδοτούν αποκλειστικά εγκατεστημένο, σταθερό και μόνιμα συνδεδεμένο σε αυτές, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,


β) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι εγκατεστημένος σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, χώρους γραφείων, χώρους εκπαίδευσης,


γ) Οι χώροι στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται για διαμονή προσώπων (όπως δωμάτια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων) ή ως βοηθητικοί χώροι προσωπικού (όπως αποδυτήρια, κυλικεία)


δ) Έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας της υποπερίπτωσης γγ) της περίπτωσης ε) της παραγράφου 7 της Υ.Α. Φ Α′ 50/12081/642/26.07.2006

Το έντυπο ΕΠΕΔΔΡ συνοδεύει Μελέτη μέσω της οποίας :

αα) διαπιστώνεται ότι από το πρότυπο ή τον κανονισμό που διέπει τις εν λόγω τερματικές γραμμές δεν προκύπτει υποχρέωση προστασίας τους με ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA

ββ) τεκμηριώνεται ότι η προστασία των εν λόγω τερματικών γραμμών έναντι ηλεκτροπληξίας όπως περιγράφεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 2, προκαλεί ανεπιθύμητες αποζεύξεις κατά την κανονική λειτουργία των τερματικών γραμμών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που τροφοδοτείται από τις γραμμές αυτές,

γγ) προσδιορίζεται η λήψη απαιτούμενων μέτρων προστασίας έναντι του συνόλου των κινδύνων με βάση το πρότυπο ή τον κανονισμό που διέπει την κατασκευή αυτών των τερματικών γραμμών. Στα εν λόγω μέτρα προστασίας δύναται να περιλαμβάνονται και ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που υπερβαίνει τα 30 mA, που επιλέγονται με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,

δδ) προσδιορίζονται σε ειδικό παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, οι τερματικές γραμμές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που τροφοδοτείται από αυτές.) και της παραγράφου δ του άρθρου 1της αριθμ. Φ.50/503/168/2011 (Β ́ 844) απόφασης