Ηλεκτρικές γραμμές και θερμοκρασία κατά ΕΛΟΤ HD 384

Ηλεκτρικές γραμμές και θερμοκρασία κατά ΕΛΟΤ HD 384

Θερμοκρασία καλώδια φωτιαπεριβάλλοντος
522.1.1
Οι  ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να είναι κατάλληλες για την υψηλότερη και για την χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται ότι, κατά την κανονική λειτουργία τους δεν θα υπάρχει υπέρβαση της οριακής θερμοκρασίας που υποδεικνύεται στον Πίνακα52-Γ του Τμήματος 523.
522.1.2
Τα καλώδια, τα εξαρτήματά τους ,καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που απαρτίζουν τις ηλεκτρικές γραμμές, πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τα Πρότυπα αυτών των υλικών ή υποδεικνύονται από τους  κατασκευαστές.
522.1.3
Όταν μέσα στο ίδιο  περίβλημα εγκαθίστανται καλώδια που έχουν διαφορετικές οριακές θερμοκρασίες , ως οριακή θερμοκρασία αυτού του συστήματος καλωδίων πρέπει να λαμβάνεται η χαμηλότερη οριακή θερμοκρασία από όλα τα καλώδια.
 522.2
Εξωτερικές πηγές θερμότητας
522.2.1
Για να αποφεύγονται οι επιδράσεις από τη θερμότητα που προέρχεται από εξωτερικές πηγές θερμότητας, πρέπει να εφαρμόζονται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους ή μία άλλη εξίσου αποτελεσματική μέθοδος, όπως ,π.χ.:
-προστατευτικό διάφραγμα
-τοποθέτηση σε επαρκώς μεγάλη απόσταση από την πηγή της θερμότητας
-κατάλληλη  επιλογή των στοιχείων που αποτελούν τη γραμμή, λαμβανόμενης υπόψη της πρόσθετης αύξησης θερμοκρασίας που ενδέχεται να προκύψειΕΛΟΤHD 38467
-τοπική ενίσχυση ή αντικατάσταση του μονωτικού υλικού
Σημείωση:
Η θερμότητα από εξωτερικές πηγές μπορεί να ακτινοβολείται ,να μεταφέρεται ή να άγεται:
-από συστήματα θερμού νερού
-από συσκευές ή φωτιστικά σώματα
-από διαδικασίες παραγωγής
-από την πρόσκτηση θερμότητας προερχόμενης από την ηλιακή ακτινοβολία την οποία δέχεται είτε η ίδια η ηλεκτρική γραμμή ή το μέσον που την περιβάλλει