Είδη ηλεκτρικού ελέγχου :Αρχικός -Μετά απο τροποποίηση -Επανέλεγχος

Είδη ηλεκτρικού ελέγχου :Αρχικός -Μετά απο τροποποίηση -Επανέλεγχος

Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της , αλλά και μετά την  ηλεκτρολογος σπιτι αδειουχοςθέση της σε λειτουργία ώστε να εξακριβωθεί στο μέτρο του δυνατού , ότι πληροί τις προυποθέσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ή ότι σε περίπτωση που κατασκευάστηκε πριν από την ισχύ του Προτύπου ,  ότι του παρέχει επαρκή ασφάλεια.

Οι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται στις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις :

Αρχικός έλεγχος

-Διενεργείται μετά την ολοκλήρωση  της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία  απο το χρήστη.

Έλεγχος μετά απο τροποποίηση ή επεκτάσεις

-Πραγματοποιείται μετά την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών, πριν τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης.

Στόχος είναι η διαπίστωση ,αν  μετά το πέρας των εργασιών αυτών  η εγκατάσταση,  είναι σύμφωνη  με το Πρότυπο και δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφαλείας .Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται να γίνεται επανέλεγχος στην υπάρχουσα εγκατάσταση.

Επανέλεγχος

Διεξάγεται είτε σε  τακτά χρονικά διαστήματα δείτε κατηγορίες και διαστήματα επανελέγχων  , είτε εκτάκτως ( π.χ μετά απο ένα γεγονός που πιθανόν να έφερε αλλιώσεις  στην ηλεκτρική εγκατάσταση και επηρρεάζει την ασφάλεια της ή μετά απο επεκτάσεις , τροποποιήσεις και άλλες αιτίες)

Σκοπός του επανελέγχου είναι  ο έλεγχος ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ασφαλής , δεν έχουν υπάρξει αλλοιώσεις του ηλεκτρολογικού υλικού και ο εντοπισμός των απαιτούμενων διοθρώσεων.

Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο απο αδειούχους ηλεκτρολόγους οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα  για να εκτελούν ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων .

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου, θα πρέπει να δίνεται πιστοποίηση,  δηλαδή να γίνεται   η εκπόνηση των εντύπων  της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) Δείτε περισσότερα στο άρθρο για τις Υ.Δ.Ε

Πηγή :Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384- Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις .Εκδόσεις Παπασωτηρίου