ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 50.000 ΕΥΡΩ ;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 50.000 ΕΥΡΩ ;

 Σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών
των υπηρεσιώνπου παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα
του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών
από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα.
2. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α ́ 118),
όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη
Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενιαίο
Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόμενες
στο άρθρο 2 παρ. 1 τουν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται
με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια
υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία
παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία.
Τα προσόντα των μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της
Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα
με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον
τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το
έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον
οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή
της οικείας επαγγελματικής ομοσπονδίας.
4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία,απαιτείται η καταβολή
από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον
Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης,
εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται
στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο
άρθρο12 κυρώσεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος
, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης
του προβλεπόμενου στην ανωτέρω παράγραφο 2 Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρκών
Εγκαταστάσεων, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
 

Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής
ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα
με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ.
Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική
απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που
δεν ικανοποιούντις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική
ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ
έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν
με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντοςάρθρου.
3. Τα ως άνω πρόστιμα κατατίθενται στον Ειδικό Τρα πεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της
παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου και αποτελούν πόρο για τη διενέρ γεια των προβλεπόμενων
στο άρθρο 11 ελέγχων.
4. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010
(Α ́ 112).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται
τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπόμενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων,
τα όργανα, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.


Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3982/ 2011