Βοηθητικό προσωπικό ηλεκτρολόγου .Τι κάνει;

 Σύμφωνα με το  Π.Δ. 108/2013 ‘Αρθρο  4  Παράγραφος 8.ηλεκτρολογος εργαλεια 1 Βοηθητικό προσωπικό:< Η εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων, και ιδίως βοηθητικών εργασιών όπως χωματουργικές, δομικές (π.χ. κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων), μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού, δύναται να πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι των αδειών του παρόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν απαιτεί αδειοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) το εν λόγω προσωπικό εποπτεύεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και γ) τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι υπό τάση. Οι εν λόγω εργασίες δεν προσμετρώνται ως προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος.>
‘Οπως γίνεται άμεσα αντιληπτό ,ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας  του, δίναται να χρησιμοποιήσει άτομα  μη κατέχοντα άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου  .
Η  φύσης της δουλειάς του  σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε εξωτερικούς χώρος π.χ κατά την τοποθέτηση φωτιστικών δρόμου επιβάλλει την χρήση βοηθητικού προσωπικού για την μεταφορά των φωτιστικών, για την παραγωγή δομικών μιγμάτων , για τον καθαρισμό του χώρου κ.λ.π.
Συμπερασματικά για το βοηθητικό προσωπικό  :
-Δεν μπορεί να εκτελεί ηλεκτρολογικές εργασίες,όπως  πέρασμα καλωδίων , συνδέσεις και γενικά οποιαδήποτε εργασία απαιτεί αδειοδοτημένο προσωπικό
– Δεν μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία  και να επικουρεί τον ηλεκτρολόγο σε μέρη  της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που είναι υπό τάση.
-Δεν μπορεί να εκτελεί ακόμα  και τις εργασίες που επιτρέπετε χωρίς την εποπτεία του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη( φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας ) που έχει αναλάβει την ευθύνη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης .
Η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή στην τήρηση των πάνω και οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την μη τήρηση του νόμου δυσβάστακτες  γιαυτό ας τις λάβουμε υπόψη .
Επιτρέπετε η αντιγραφή και αναδημοσίευση μέρους ή όλου του άρθρου εφόσον αναφέρετε η πηγή .