Αλλαγές στη χρήση του Ρελέ Διαρροής και τροποποίηση στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου

Αλλαγές στη χρήση του Ρελέ Διαρροής και τροποποίηση στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου

Αλλαγές στη χρήση του Ρελέ Διαρροής και τροποποίηση στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4825 Β της 24.12.2019 η Απόφαση με αριθ. 130414 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το Άρθρο 1 της ΚΥΑ της ΦΑ’50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β’).

Με την δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ τροποποιείται και η ΥΔΕ, στην πρώτη σελίδα της στα σημεία 4, 6 & 7 τα οποία προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της παραπάνω ΚΥΑ, καθώς επίσης και κάποια σημεία της Έκθεσης Παράδοσης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου σχετικά με την περιγραφή των βεβαιώσεων αναγγελίας και της ομάδας της επαγγελματικής άδειας.
Τέλος, θεσμοθετείται ένα νέο έντυπο, το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)», το οποίο αποτέλεσε πρόταση της Ομοσπονδίας μας και έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Παράγραφο 7 της παραπάνω ΚΥΑ.

Οι ουσιαστικές αλλαγές που δημιουργούνται με την δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ είναι οι παρακάτω:

  • Με την παράγραφο 7 της ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα της προαιρετικής τοποθέτησης ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ1 που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς, εμπορικούς, αποθηκευτικούς και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (δηλ.: όλες) οι προϋποθέσεις αναφορικά με τις τερματικές γραμμές, τους χώρους και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που περιγράφονται στα εδάφια α), β), γ), δ) και ε) της Παραγράφου 7.
  • Εισάγονται δύο νέα έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ τα οποία είναι: α) η μελέτη της Παρ. 7, εδάφιο ε) της ΚΥΑ και β) το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)». Έντυπα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Παρ. 7 της ΚΥΑ.
    Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για όλες τις άλλες περιπτώσεις (πλην αυτών που περιγράφονται στην Παράγραφο 7 εφόσον ισχύουν σωρευτικά (δηλ.: όλες) οι προϋποθέσεις των εδαφίων α) έως και ε), είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η τοποθέτηση ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ.
    Με την δημοσίευση της ΚΥΑ τροποποιείται η ΥΔΕ και τα συνοδευτικά έντυπά της, αλλά σύμφωνα με την Παρ. 2 του Άρθρου 3 της ΚΥΑ: «Για τις ΕΗΕ για τις οποίες δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να υποβάλλεται και η ΥΔΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της αριθ. Φ.50/503/168/19-4/2011 απόφασης (Β΄ 844) ως ίσχυε κατά την έκδοσή της». Δηλαδή, σε όσες ΕΗΕ δεν έχουν εφαρμογή όσα περιγράφονται στην Παρ. 7 της ΚΥΑ, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα της ΥΔΕ που ισχύουν πριν την δημοσίευση της ΚΥΑ, μέχρι και τις 27/12/2020.
  • Πηγή :Ενημερωτικό Δελτίο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.