Αιτίες ατυχημάτων από τον ηλεκτρισμό

Ατυχήματα από τον ηλεκτρισμό μπορεί να προκληθούν, μεταξύ άλλων, λόγω:images
• Ακατάλληλης και ανεπαρκούς ηλεκτρικής εγκατάστασης.
• Παράλειψης τήρησης βασικών κανόνων ηλεκτρικής ασφάλειας, όταν διεξάγονται εργασίες πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ή κοντά σε καλώδια ή αγωγούς που βρίσκονται υπό τάση.
• Έλλειψης συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μηχανών και
συσκευών.
• Πυρκαγιάς που προκαλείται από:
– ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκύκλωμα, ή απότομη διακοπή διέλευσης ηλεκτρικού
ρεύματος,
– κατεστραμμένη μόνωση,
– υπερθέρμανση κυκλώματος ή υλικών λόγω υπερφόρτωσης (π.χ. τροφοδο-
σίας μεγαλύτερου από τον προβλεπόμενο, κατά τον σχεδιασμό, αριθμό
ηλεκτρικών συσκευών),
– υπερθέρμανση καλωδίων λόγω χαλαρών συνδέσμων και επαφών,
– φθαρμένους ρευματοδότες (πρίζες) ή ρευματολήπτες,
– έκρηξη λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας λειτουργίας ηλεκτρικού εξοπλισμού
(λαμπτήρες, φούρνοι),
– συσσώρευση λαδιού ή/και σκόνης στους ηλεκτροκινητήρες με αποτέλεσμα
την εμπόδιση της ψύξης τους, και από
– σπινθήρα, κυρίως σε χώρους όπου αποθηκεύονται καύσιμα υλικά ή
εύφλεκτες ουσίες, π.χ. λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή χρήσης στους χώρους
ακατάλληλου ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Πηγή:Ηλεκτρισμός στους χώρους εργασίας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)