Έληξε η παλαιά άδεια ηλεκτρολόγου ;; Αντιστοίχιση μόνο κάτω από πρoϋποθέσεις

Έληξε η παλαιά άδεια ηλεκτρολόγου ;; Αντιστοίχιση μόνο κάτω από πρoϋποθέσεις

Νομικό πλαίσιο:άδεια ηλεκτρολόγου

α.  Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

β. Το Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013).

γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. (Β)/(ΦΕΚ 2190/Β/05-09-2013.

Η αίτηση  υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας ηλεκτρολόγου με την νέου τύπου άδεια, γίνεται στις κατά  τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών  στο αρμόδιο τμήμα επαγγέλματος.

 Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους απαιτείται :

Α) Αν πρόκειται για  ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολ. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Β) Αν πρόκειται για μισθωτό βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη

Παρατηρήσεις για την περίπτωση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας  Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας αρχής  και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα.

Νόμος 3982/2011

Συγκεκριμένα αναφέρει στο άρθρο 12 Κυρώσεις παράγραφος 2 «Στις επιχειρήσεις … που εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προυπηρεσίας επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκλησητης άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.»

1. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί.

Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας.

Πηγή :Οδηγός του Πολίτη Περιφέρεια Ηπείρου