Έλεγχοι και Επανέλεγχοι -Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Έλεγχοι και Επανέλεγχοι -Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών σπιτι ηλεκτρική ασφαλειαΕγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάντα από αδειούχο ηλεκτρολόγο που κατέχει νόμιμη άδεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.
Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής :

Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα ( 14 ) χρόνια,
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά ( 7 ) χρόνια,
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο ( 2 ) χρόνια,
Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα ( 1 ) χρόνο,
Για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο ( μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα ( 1 ) χρόνο
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς)
Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα ( πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.